'Baltas Skambesy'

‘Baltas Skambesys’ (Vamzdelinis hibridas)

‘Baltas Skambesys’ (Vamzdelinis hibridas)

10,00 

Aukštis – 140 cm